Hakkımızda

Dernek Yönetim Kurulu

 Başkan  : Sefer DEMİROK
 Başkan Yardımcısı  : Mehmet TEKER
 Muhasip  : Mehmet SAYHAN
 Üye  : Abdullah KALAYCI
 Üye  : Mustafa GÜYEN

 

Dernek Tüzüğü

1. B Ö L Ü M

 

 

MADDE-1:

DERNEĞİN ADI: Beyhekim Sağlık Derneği   

MADDE-2:

DERNEĞİN MERKEZİ: Babalık Mah, Demirci İş Merkezi B Blok No: 705 Selçuklu/KONYA

MADBE-3:

DERNEĞİN GAYESİ: İnsanlığın her türlü sağlık problemlerini tespit etmek ve çözümü için projeler üretmek, üyelerin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel çalışmalarına katkıda bulunacak etkili faaliyetler gerçekleştirmek, insanlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak.

MADDE-4:

DERNEĞİN FALİYETLERİ (Çalışma konuları):

Yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olmamak şartıyla

a) Halkın sağlık problemlerinin çözümüne yardımcı olur, muhtaç ve fakir hastaların tedavilerini temin eder, gerektiğinde resmi kuruluşlarla irtibat kurar.

b) Doğal afetler ve kazalara karşı gönüllü arama, kurtarma, yardım ve sağlık ekipleri kurar, eğitir, yönlendirir, gerekli izinlerin alınmasıyla bu amaçla kurulan yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel ekiplerle işbirliği sağlar, yurt içi ve yurt dışı görevlere gider.

c) Toplum için her türlü koruyucu sağlık hizmetleri konusunda gerekli çalışmaları yapar ve saha çalışmalarını uygular.

d) Alkol, sigara ve benzeri zararlı alışkanlıklarla mücadele konusunda çalışmalar yapar ve bu amaçla kurulan yurt içi ve yurt dışı ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlar.

e) Ülkemizdeki sağlık problemleriyle ilgili araştırmalar yapar ve bunların çözümü için projeler üretir.

f) Özel, dal veya genel hastaneler, laboratuar, ilaç fabrikaları, poliklinikler, kreşler, huzurevi v.b. sağlık ve eğitim kurumları açabilir.

g) Konferanslar, sempozyumlar, paneller, açıkoturumlar, forumlar, fuarlar, sergiler, kermesler, konserler, mezuniyet ve anma programları, spor yarışmaları ve benzeri her türlü sağlık ile ilgili organizasyonlar düzenler.

h) Amaç ve çalışmaları ile ilgili konuları gerçekleştirecek mali kaynaklar sağlar, oluşturulacak her türlü hizmet projeleri ile çalışmaları uygular ve yönetmek üzere ortaklıklar ve iktisadi işletmeler kurar.

ı) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman danışmanlar vasıtasıyla amaç ve konularında incelemeler, araştırmalar yapar.

i) Amacına uygun alanlarda tahsil ve araştırma bursları verir, ilmi araştırmalar yaptırabilir veya bu tür çalışmalara ayni ve nakdi yardımda bulunabilir.

j) Faaliyetleri için yer kiralar, arsa, bina, kamp, kulüp, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, üzerine her türlü hakları koydurabilir, kiraya verebilir, işletebilir, her türlü inşaatı yaptırabilir, taşınır mallar, gayrimenkul bağışları kabul edebilir, bağış ve yardımda bulunabilir.

k) Yeni üyelerin alınmasını özendirir, yasalar ile ana tüzük hükümleri uyarınca üye ve fahri üye kaydeder.

l) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlar, sesli, görüntülü ve elektronik yayın yapar.

m) Yurt içi ve yurt dışında her türlü gezileri düzenler ya da düzenletir.

n) Her türlü hediyelik, tanıtıcı ve eğitici eşya yaptırır ve dağıtır.

o) Gerekli izinleri almak kaydıyla, benzer amaç ve faaliyet yapan yurt içi ve yurt dışı gerçek ve tüzel kişilerle ortak programlar yapar, üye olur veya destekler.

Yukarıda sayılanlar ile yasalara aykırı olmamak üzere dernek amacı için gereken diğer faaliyetleri ücretli veya ücretsiz olarak yapar.

MADDE-5:

DERNEĞİN ŞUBELERİ: Derneğin şubesi yoktur.

 

 

 

2. B Ö L Ü M

 

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE-6:

A) ÜYE OLMAK:

2908 sayılı dernekler kanunun 16. maddesinde zikredilen vasıflara uygun olan vatandaşlar, dernek yönetim kuruluna yazılı müracaatta bulunarak derneğe üye olmak isteyebilirler. Yönetim kurulu bu müracaatı inceler. Yönetim kurulu kararı ile üyelik sıfatı kazanılır. Üye olmak için yapılan müracaatlarda iki üyenin tavsiyesi şarttır. Yönetim kurulu ret kararını kanuni süre içerisinde müracaat sahibine yazılı olarak bildirir.

B) ÜYELİKTEN AYRILMAK:

Her üye dernek yönetim kuruluna yapacağı yazılı müracaatla üyelikten ayrılma isteğinde bulunabilir. Dernek yönetim kurulu başvuruyu inceler. Yönetim kurulu kararı ile üyeliğe son verilir.

C) ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Bir yıllık aidatını ödemeyen, dernek amaç ve çalışmalarına aykırı faaliyette bulunan ve sabote edenlerle, tüzük hükümlerine aykırı hareket edenler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilirler.

D) ÜYELERİN OY HAKKI:

Her üyenin bir oy hakkı olup, bu haklarını bizzat kullanma zorunlulukları vardır. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

E) FAHRİ ÜYELİK:

Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun çalışmaları bulunan, eğitim almış veya alan kişilere yönetim kurulunca fahri üyelik verilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 

 

 

3. B Ö L Ü M

 

DERNEĞİN ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MADDE-7:

A) GENEL KURUL:

Derneğe kayıtlı üyelerin tamamı genel kurulu teşkil eder. Normal olarak genel kurul iki yılda bir Eylül ayında toplanır. Fevkalade olarak yönetim kurulu kararı, denetleme kurulunun isteği ve yahut kayıtlı üye sayısının beşte birinin teklifi üzerine yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılır.

Gerek normal ve gerek olağanüstü genel kurul toplantıları yönetim kurulu kararı ile ve yönetim kurulu tarafından yapılır.

Genel kurul toplantılarının yapılacağı tarih, en az on beş gün evvelinden bir gazete ile edilerek üyelere duyurulur. İlanda toplantının yeri, günü, saati ve gündemi belirtilir.

İki genel kurul toplantısı arasında en az bir haftalık zaman bulunması mecburidir.

Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve gündemi; toplantı gününden en az on beş gün evvel mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya genel kurula katılacak üyeleri gösteren bir listede eklenir. Toplantı herhangi bir sebepten dolayı ertelenirse, sebepleri belirtilmek suretiyle, ilk toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantının, ertelenme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması mecburidir. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Toplantı ikinci fıkradaki esaslara göre mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Genel kurul toplantısı birden fazla ertelenemez. Genel kurul toplantısı, dernek merkezinin bulunduğu yerden başka ilde yapılamaz, Genel kurul toplantısında bulunan hükümet komiserinin ücreti 2908 sayılı kanunun 70. maddesine göre, toplantıdan en az iki gün önce maliye veznesine yatırılır.

Genel kurul, kayıtlı üye sayısının yarısından bir fazla üyenin iştiraki ile yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemezse; ikinci toplantıya katılanların sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye sayısının iki katından aşağı olamaz. Genel kurul; ilan edilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listede isimleri karşısına imza atarak toplantı salonuna girerler. Açılışı müteakip toplantıyı idare etmek üzere bir divan başkanı ve iki kâtip genel kurulca seçilir. Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Hazır bulunan üyelerin onda birinin isteği ve genel kurul kararı ile gündeme yeni maddeler eklenerek görüşülmesi mümkündür. Genel kurul kararları ve cereyanı zapta geçirilir. Tutulan zabıt genel kurul divanınca imzalanarak yeni yönetim kuruluna verilir.

Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. İdare organlarını seçmeye, yönetim ve denetim kurullarını görüşüp karar vermeye, Yönetim ve denetim kurullarını ibraya, taşınır ve taşınmaz malların alınıp satılmasına veya bu hususta yönetim kuruluna salahiyet verilmesine, federasyona katılmaya veya ayrılmaya, derneğin feshine karar vermeye, vakıf kurmaya veya gayesine uygun gördüğü vakıf veya vakıflara mal bağışlamaya, çalışma gruplarının sayısı, ismi ve kimlerden oluşacağı hususunda yönetim kuruluna yetki vermeye yetkilidir.

Bu işlemler 2908 sayılı kanunun 26~maddesine göre yürütülür.

B) YÖNETİM KURULU:

Yönetim kuruta 5 asil, 5 yedek üye olmak üzere, iki yılda bir Genel kurul tarafından gizli oy ile seçilir. Seçimden sonra üç gün içinde Yönetim Kurulu aralarında toplanarak kendi içlerinde bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçerek vazife taksimi yaparlar.

Yönetim kurulu, dernekler kanununun 25. maddesindeki görev yetkilerini kullanarak derneği gayesine uygun olarak yönetir. Bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunar. Genel kurulca kabul edilen bütçeye göre harcamaları yapar, gelirleri toplar ve Genel kurul kararlarını yerine getirir. Üye kabul ve çıkarma kararı verir. Personel alır veya çıkarır. Lüzumlu defterleri kanuna uygun olarak tutar. Genel kurula ve lüzumlu makamları hesap verir. Dernek mallarını hüznü muhafaza ile kullanır.

Derneği başkan temsil eder. Yönetim kurulu, üye tamsayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır. Kararları ekseriyetle alır. İki tarafın eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararına itibar edilir.

C) DENETLEME KURULU

Denetleme kurulu 3 asıl, 3 yedek üye olmak üzere, iki yılda bir Genel kurul tarafından seçilir. Seçim gizli oyla yapılır. Genel kurulda karar alınarak seçim gizli oyla da yapılabilir.

MADDE-8:

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Denetleme kurulu derneğin hesaplarını en az üç ayda bir kontrol ve murakabe eder. Gördüğü usulsüzlük hakkında Yönetim kurulunu ikaz edebileceği gibi icabı halinde Genel kurulun toplantıya davet edilmesini isteyebilir. Genel kurula derneğin durumu hakkında bilgi verir. Genel denetim ise 2908 sayılı kanunun 45. ve 46. maddelerine göre yapılır.

MADDE-9:

SEÇİLEN ORGANLARIN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim kurulu başkanı tarafından, organlara seçilenlerin adları, soyadları, baba adları, doğum yer ve tarihleri, meslekleri ve ikamet adresleri dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE-10:

DERNEĞİN GELİRLERİ:

l) Üye aidatları (her üye yılda 10.000.000 TL. öder.)

2) Her türlü bağış ve yardımlar.

3) Neşriyat, konferans, kurs, kermes, yarışma gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

4) Derneğin dernekler kanunun 64. maddesine göre iktisap ettiği malların gelirleri ile diğer kanuni gelirler.

MADDE-11:

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. Harcamalar harcama belgesi ile yapılar. Bu belgeleri saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullananların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir. Alındı belgesinde, bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur. Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, ilgili dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir. Mahallin en büyük mülki amirliği, bu alındı belgelerini liste halinde bir tutanağa bağlayarak onayla

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri, dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek, bunlar karşılığında para toplamak yasaktır.

MADDE-12:

BİLDİRİ YAYINLANMASI:

Bildiri metninin bir sureti yönetim kurulu kararı ile birlikte mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet Başsavcılığına verilir. Bildiri mülki amirliğe verilişinden itibaren yirmi dört saat geçmeden dağıtılamaz.

MADDE-13:

DERNEĞİN TUTACAĞI DEFTERLER:

Dernek aşağıda ismi yazılı defterleri noterden tasdik ettirerek temiz ve düzgün olarak tutar.

1) Üye Kayıt Defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık aidatları bu deftere yazılır.

2) Karar defteri: Yönetim kurulu kararları, tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı, başkan ve üyelerce imzalanır.

3) Gelir Gider Defteri: Dernek namına alınan bütün paralar, alındı belgelerine göre sırasıyla gelir ve masraflar harcama belgelerine göre sırasıyla gider yazılarak, alınan ve verilen yerlerin belirtilmesi suretiyle düzenli olarak gelir- gider hesabı bu deftere yazılır.

4) Gelen - Giden Evrak Defteri: Gelen giden evrak, tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

5) Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Bütçe, kesin hesap ve bilançolar bu deftere yazılır.

6) Demirbaş Eşya Kayıt Defteri: Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir.

7) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin kayıt edildiği defterdir.

MADDE-14:

DERNEĞİN FESHİ VE TASFİYESİ:

2908 sayılı kanunun 50, 51 ve 52. maddeleri çerçevesinde kanuni kapanmanın veya derneğin dağılmasının dışında, yine Dernekler Kanunun 49. Maddesine göre derneğin feshine genel kurulca karar verilir. Genel kurul usulüne uygun olarak toplanır. Fesih karan verilebilmesi için. Genel kunda katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çokluğu ile verilmesi zorunludur.

1) Genel kurulun fesih kararı alması üzerine üç kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Tasfiye kurulu; tasfiyeye ilişkin genel kurul kararını en büyük mülki amire bildirir.

2) Bu tasfiye heyeti derneğin mallarını satar, alacaklarını alır, borçlarını öder. Arta kalan parayı gayesine uygun başka bir derneğe veya vakfa verir.

3) Derneğin feshedilmesi veya kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi batinde, genel kurulca fesih kararında veya yönetim kurulununca bir ay içerisinde aksine bir karar alınmadığı takdirde bütün para, mal ve haklan Konya'da kurulu bulunan Tarih Edebiyat Kültür ve Sanat Derneğine (TEKSAD) intikal eder.

MADDE-15:

TÜZÜK MADDELERİ DEĞİŞİKLİĞİ:

Olağan veya olağan üstü kongrelerde ve daha önceden gündeme alınmak veya kongreye iştirak eden üyelerden onda birinin teklifi suretiyle kongre esnasında gündeme alınmak şartıyla tüzükte yer alan hususların değiştirilmesi mümkündür.

Tüzük değişikliğinde karar nisabı, kongreye iştirak eden üyelerin yarısından bir fazlası (salt çoğunluk) dur.

MADDE-16:

DERNEĞİN KURUCULARI:

Sıra No

Adı Soyadı

Baba/

Anne Adı

Mesleği

Doğum Yeri Tarihi

Nüfusa Kayıtlı Yer

Tabiyeti

Adresi

Telefon

1

Mahmut ALAN

Bekir Ayşe

Doktor

Beyşehir 1967

Konya Beyşehir

T.C.

Feritpaşa Mah. Güney Sk. Gülhan Sit. A Blok No: 3/3 Selçuklu-KONYA

2374993

2

Hüsamettin VATANSEV

Ati Behiye

Doktor

Konya 1963

Konya Karatay

T.C.

Feritpaşa Mah. Kerkük Cad. Beyaz Köşk Sit. No: 45/1 2 Selçuklu-KONYA

2365797

3

Nuru Hah YÜCEL

Tevfik Hatice

Doktor

İstanbul 1967

Çanakkale Biga

T.C.

Alavardı Mah. Sivaslı Ali Kemal Cad. Çiğdem Sitesi B Blok Daire 2

Meram- KONYA

3243764

4

Abdullah AĞRALI

Hüseyin Zeynep

Doktor

Tavşancalı 1969

Konya Kulu

T.C.

Hüsamettin Çelebi Mah. Kazankaya Sok. No: 9/3 Selçuklu-KONYA

2464272

5

Fatih SOYDEMİR

H. Hakkı Rukiye

Doktor

Ermenek 1966

Karaman Ermenek

T.C.

Feritpaşa Mah. Rauf Denktaş Cad. Bulut Sit. 3. Giriş Kat: 1 Selçuklu-KONYA

2378974

6

Murat UYAV

İbrahim Şekure

Doktor

Konya 1968

Konya Meram

T.C.

Nalçacı Cad. Yenişehir Mah. Dünya Sit. B Blok No:6/11

Selçuklu -KONYA

2352579

7

Bünyamin BÜYÜKAVCI

Hasan Hüseyin Zehra

Diş Hekimi

Konya 1971

Konya Selçuklu

T.C.

Medrese Mah. Lokman Hekim Sk. Erkurt Apt. B Blok NO: 15/4

Selçuklu-KONYA

2381329

MADDE-17:

İş bu dernek tüzüğü on yedi maddeden müteşekkil olup tüzükte hüküm bulunmayan hallerde sırasıyla dernekler kanunu ve ilgili yönetmeliği medeni kanunun tüzel kişilere ilişkin hükümleri uygulanır.

Hayat paylaştıkça güzel!